Winkelwagen: € 0,00
Producten vergelijken

Geen producten geselecteerd.

Leveringsvoorwaarden Bavaria webshop

Onze algemene voorwaarden inclusief het herroepingsformulier zijn tevens hier te downloaden. 

Artikel 1. Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bavaria;

• Dag: kalenderdag;

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bavaria georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken

voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2. Gegevens eigenaar webshop

 

Bavaria N.V. (hierna te noemen Bavaria)

De stater 1

5737 ZG Lieshout

Handelsregister: 17007387

 

Artikel 3. Gegevens beheerder

 

Bavaria heeft beheerder van de Bavaria webshop aangesteld:

Bavaria Brouwerijcafé 

Heuvel 5

5737 BX Lieshout

Handelsregister: 17086864

 

Artikel 4. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bavaria en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bavaria en consument via de webshop van Bavaria. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien consument zich niet kan verenigen met de algemene voorwaarden, kan er geen overeenkomst plaatsvinden via de webshop tussen de consument en Bavaria.

 

Artikel 5. Het aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bavaria gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bavaria niet.

 

Artikel 6. De overeenkomst

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bavaria onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

 

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bavaria retourneren, conform de

door Bavaria verstrekte redelijke en duidelijke instructies vermeld op de retourbon.

 

Artikel 8. Kosten in geval van herroeping

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zal Bavaria het betaalde bedrag inclusief de verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Bavaria via een ondubbelzinnige verklaring (b.v. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

 

Bavaria kan het herroepingsrecht uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Bavaria dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

Artikel 10. De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

Artikel 11. Conformiteit en Garantie

 

Bavaria staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 12. Levering en uitvoering

 

  • Bavaria zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Bavaria zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
  • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Bavaria het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bavaria zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen en de consument hieromtrent informeren. 

Artikel 13. Gegevens en privacy

 

1. De gegevens van de consument, dan wel het e-mail adres zal worden opgeslagen in een elektronisch bestand. Dit bestand zal niet worden verkocht of verstrekt aan derden, maar Bavaria behoudt zich het recht voor om dit bestand voor de bestelling of op enig moment in de toekomst te gebruiken voor eigen promotionele activiteiten.

 

2. De consument gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 13.1. 

 

Artikel 14. Betaling

Betaling geschiedt via iDeal.

 

Artikel 15. Klachtenregeling

 

U kunt zich met vragen en/of klachten richten tot:

 

Bavaria N.V.

Consumentenservice o.v.v. “Webshop”

de Stater 1

5737 ZG LIESHOUT

M: consumentenservice@bavaria.nl

T: 0499-428500

 

Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de consument op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.

 

Artikel 16. Nederlands recht en geschillenbeslechting

 

Op overeenkomsten tussen Bavaria en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die direct of indirect verband houden met de webshop, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.